visie

Onze school is een geïntegreerde leer-, geloofs- en leefgemeenschap.

 

Leergemeenschap:
Nederlandstalig kwaliteitsonderwijs.

 • De kleuterschool streeft een brede ontwikkeling na in een stimulerend pedagogisch klimaat.
 • De klassen zijn huiselijk en gezellig ingericht en bieden een aangename leeromgeving. De klasjes zijn aangepast aan de leeftijdsgroep en de inrichting van de duidelijk afgebakende hoeken nodigt uit tot actie.
 • Naast het werken naar model krijgen de kinderen tijdens het zelfstandig spel in de hoeken ook ruimte om te experimenteren, te exploreren en zich creatief uit te leven.
 • De schoolwerking is sterk gericht op welbevinden, zelfstandigheid, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en wederzijds respect. Keuzeborden, school- en klasafspraken zorgen voor een veilige en geborgen leer- en leefomgeving.
 • Sociale vaardigheden krijgen bewust aandacht in ons samen school maken.
 • De maatschappelijke weerbaarheid wordt onder meer gestimuleerd door thema’s rond gevoelens, acties rond gezonde voeding,…
 • Wij hebben respect voor alle kinderen en aanvaarden hen met hun eigenheid. Tijdens de verschillende activiteiten in en buiten de klas staan we open voor de gevoelens van de kinderen en hebben we bijzondere aandacht voor de sociale omgang tussen de kinderen onderling en in hun relatie met volwassenen. Wij respecteren de verschillen in zelfvertrouwen en bouwen aan een vertrouwelijke en prettige omgang tussen leerlingen en leerkrachten.
 • Vertrekkend van ieders mogelijkheden en rekening houdend met het beoogde ontwikkelings- en leerniveau van de groep bieden wij onze leerlingen van de lagere school maximale ontwikkelingskansen, ook op het vlak van godsdienst, waardenbeleving en engagement.
 • We creëren een veilige leeromgeving binnen de klas door het hanteren van duidelijke regels en afspraken.
 • Ook kinderen met bijzondere noden trachten we te ondersteunen. Hiervoor kunnen we rekenen op de inbreng van het zorgteam.
 • Het geheel van zorgmaatregelen bundelen we in het zorgwerkplan van onze school.
 • Wij streven steeds naar verdere uitbouw en verbetering van ons pedagogisch handelen. Wij staan open voor vernieuwing, zoeken gepaste begeleiding en nemen deel aan navormingscursussen.  Ons navormingsplan biedt hiervan een overzicht.
 • Wij beschouwen ouders als deskundige partners in de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen. Wij vinden een open dialoog met en de inbreng van de ouders belangrijk en engageren ons om hen via rapportering en oudergesprekken op de hoogte te houden van de vorderingen van hun kind(eren).

 

Geloofsgemeenschap:

 • Wij laten de kinderen via het evangelie kennismaken met het leven en de leer van Jezus Christus.
 • De leerlingen nemen deel aan alle gebedsvieringen die in schoolverband worden gehouden.
 • Van de ouders verwachten wij dat ze minstens loyaal staan t.o.v. onze geloofsopvoeding.

 

 God heeft een plaats op onze school en dat mag gezegd worden!

Jezus is toonbeeld van God en voorbeeld voor ons allen, ook hier op school :
Net zoals Jezus bidden we op onze school, persoonlijk en in groep
Net zoals Jezus hebben we aandacht voor allen, zeker voor de minsten
Net zoals Jezus dragen we zorg voor elkaar, zeker voor de kansarme
Net zoals Jezus geven we aan eenieder kansen, ook een tweede kans
Net zoals Jezus zijn we elkaar nabij op de meest gepaste manier
Net zoals Jezus troosten we hen die treuren en houden we vast aan de hoop
Net zoals Jezus dagen we elkaar uit tot menslievendheid
Net zoals Jezus proberen we van God te houden, dwars door alles heen

En daarom durven we ons een Katholieke school te noemen.

 

Leefgemeenschap:
Een hechte school- en klasgemeenschap:

 • Wij streven naar een goede samenwerking en positief menselijke relaties met alle betrokkenen, inrichtende macht, personeel, ouders, kinderen, C.L.B. ( centrum voor leerlingenbegeleiding )…
 • Ouders hebben in onze school daadwerkelijk de gelegenheid om verantwoordelijkheid op te nemen in het beleid.
 • Onze klas, onze school is geen eiland. Wij maken deel uit van de parochiegemeenschap en zetten ons in voor maatschappelijke projecten ten voordele van o.a. derde en vierde wereld, een beter milieu en een veiliger verkeer.
 • Wij voeden onze kinderen op tot sociaal ruimdenkende mensen in een pluriforme samenleving. Wij hebben eerbied voor cultuur, taal en godsdienstige gezindheid van anderen, zonder evenwel onze eigenheid prijs te geven.

 

terug